Informationsmöte

Då det är många som visat intresse för att komma på informationsmöte på tisdag (19/9) kväll kommer vi dela upp det till två möten. Klockan 18:00 är föräldrar till elever i åk 4-6 välkomna och klockan 19:00 är föräldrar till elever i åk 7-9 välkomna. Mötena kommer hållas i Ankarskolans matsal.

Välkomna!

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Information om byggnation för den nya omklädningsbyggnaden på Ankarvallen.

  • Instängsling av området påbörjas v38 (18-22 september), när området är avspärrat kommer markarbetena påbörjas, arbetena kommer därefter rulla på fram tom september 2018.
  • In- och uttransporter av tunga fordon kommer ske vid vändplatsen.
  • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda dörren in till tjejernas omklädningsrum samt utrymningsdörren från idrottshallen, vid hörnet hall-omklädningsrum.
  • Vi kommer först bygga den nya omklädningsbyggnaden så att den är klar att använda innan vi river de gamla omklädningsrummen.

 

Belinda Djupdahl

Projektledare VFAB

 

 

Publicerat i Uncategorized

Informationsmöte

Vi har fått information om att det kan förekomma drogförsäljning på skolans område under kvällar och helger. För att förebygga drogmissbruk bland våra elever på skolan vill vi bjuda in till ett extra föräldramöte tillsammans med fritidsgården och ungdomsrådgivningen. Ni föräldrar i åk 4-9 kommer få en personlig inbjudan till mötet som äger rum tisdagen den 19 september klockan 18.00 alt 19:00 via era barns mentorer (Blir intresset stort kommer vi kanske få ha två möten). Ni meddelas tid via mentor.

Publicerat i Uncategorized

En-till-en information

Jag bifogar här ett informations-häfte kring Ipads och regler inför införandet av en-till-en ipads för elever i år 4 och år 6.

En-till-En – Information och regler – Vårdnadshavare och elev 160808

Blankett Överenskommelse gällande personligt digitalt verktyg – Vårdnadshavare och elev 151008

/Rickard ITK Ankarskolan

 

 

Publicerat i Uncategorized

Expeditionen stängd

Expeditionen på Ankarskolan kommer vara stängd 31 augusti tom 8 september. Om du har några frågor så kontakta ditt barns mentor via mejl så hjälper dom till att lotsa er rätt och få hjälp.

Mvh

Christina Edberg, rektor f

Johanna Rydell, rektor 1-3

Charlotta Hannerfors, rektor 4-9

Publicerat i Uncategorized

Välkommen tillbaka till fritids

Måndag och tisdag den 14 och 15 augusti är fritidshemmet stängt men på onsdag den 16 augusti öppnar vi för läsåret 2017/18.

Morgonfritids samordnas för alla från 6.30, i mitten av Hytten och Kojen (Kabyssen). (Ytterdörrarna till de andra avdelningarna öppnas 7.50)

Fritidshemmet stänger 18.00. Hytten, Kojen och Ruffens fritids samordnas på Kabyssen från 16.15 måndag-torsdag och från 14.45 på fredagar. Fritidsbarnen på övre plan går ner till Kabyssen klockan 16.50 måndag-torsdag och klockan 16.30 på fredagar. Hytten, Kojen och Ruffen äter mellanmål klockan 14.10. Skeppet och Skutan äter mellanmål måndag, tisdag och torsdag 15.30 och på onsdagar och fredagar klockan 14.45.

Alla barn har besökt sina nya klassrum men här kommer en påminnelse var alla ska vara…

Klass F:1 och 1:1 tillhör Kojen, vid frågor ring 073-305 2279

Klass 1:2 tillhör Ruffen, vid frågor ring 073- 305 2833

Klass 2:2 tillhör Ruffen, vid frågor ring 073- 855 2075

Klass F:2 och 1:3 tillhör Hytten, vid frågor ring 073-305 2846

Klass 2:1 tillhör Skutan övre plan (vid ytterdörren sitter bokstaven D)

vid frågor ring 073- 305 2764

Klass 3:2 tillhör Skutan övre plan (vid ytterdörren sitter bokstaven C)

vid frågor vid frågor ring 073- 305 2764

Klass 2.3 tillhör Skeppet övre plan (vid ytterdörren sitter bokstaven F)

vid frågor ring 073-305 2689

Klass 3:1, 3:3 och eleverna övre plan (vid ytterdörren sitter bokstaven A och B)

vid frågor ring 073-305 2422

Klasserna 4 -6  tillhör Skeppet övre plan (vid ytterdörrarna sitter siffran 5)

vid frågor ring 076-607 5575

Med vänlig hälsning personal och rektor på Ankarskolan

 

Publicerat i Uncategorized

Välkomna på föräldramöte

Alla föräldramöten hålls i matsalen

År f-1 den 12 september klockan 18.00-20.00

År 2-3 den 13 september klockan 18.00-20.00

År 4-6 den 4 september klockan 18.00-20.30

OBS! år 4 och 6 kommer få information om i-pads

År 7-9 den 5 september klockan 18.00-20.00

 

Med vänlig hälsning

 

Rektorer och personal på Ankarskolan

Publicerat i Uncategorized

Välkommen till sommarfritids på Ankarskolan v 25-27

Öppningstider och stängningstider som vanligt med ordinarie personal på plats. Även frukost och mellanmål på ordinarie tider.

För att vi ska kunna planera vår verksamhet är det viktigt att meddela personalen muntligt om förändringar i schemat

V 28 – 31 sommarfritids på Hajvägen

Fritids barnen på Ankarskolan går på avdelningen Stormvinden. Telefonnummer till avdelningen är 0733-052833

Mycket viktigt att lämna aktuella krislappar så att personalen kan nå föräldrarna om det behövs

För att vi ska kunna planera vår verksamhet är det viktigt att meddela förändringar i schemat

 

Publicerat i Uncategorized

Sommarlov!

Personalen på Ankarskolan önskar alla elever och föräldrar ett härligt sommarlov. Ni är välkomna tillbaka till skolan den 21 augusti enligt följande tider

Åk F-1                  kl. 08.00-13.30

Åk 2-9                 kl. 08.00-13.40

deckchairs-355596_1920

Publicerat i Uncategorized

Policy för elevs ledighet

Elev har skolplikt och rätt till utbildning. Det är därför viktigt att denne deltar i all skolundervisning. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete. Därför rekommenderar Varbergs kommun utifrån elevens rätt till utbildning att all ledighet för elev endast tas på tider när skolans har lov.

Skollagen ger dock en möjlighet att bevilja skolpliktiga elever kortare ledighet för enskilda angelägenheter. (7 kap. 18 § skollagen ”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”)

Det innebär att rektor eller den som denne utser kan bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt ska beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja upp till fem dagars ledighet per gång och ett läsår. Om ansökan avser fler än fem dagar sammanlagt under ett läsår beslutas det av rektor.

När en ansökan om ledighet avser sammanlagd längre tid per läsår än tio dagar krävs synnerliga skäl för att bevilja en ansökan. Synnerliga skäl indikerar en stor restriktivitet och kan endast föreligga i undantagsfall. Vid prövning i förvaltningsrätten gällande synnerliga skäl framkommer att en familjesemester inte kan anses vara synnerliga skäl för ledighet.

Ledighetsansökan med en utförlig motivering till ledighet görs till klasslärare/mentor så denne kan göra en bedömning i varje enskilt fall utifrån ovan kriterier innan denne tillstyrker eller avslår en ledighetsansökan. Ansök om ledighet ska ske senast två veckor före önskad ledighet. Vid ett avslag ska beslutet motiveras.

Varbergs kommun är ytterst restriktiv med beviljande av ledighet de dagar när nationella prov ska genomföras. De dagarna finns i kalendariet på skolans hemsida.

Vid längre ledighet, ex där elev vistas varaktigt utomlands, skrivs elev ut från skolan.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t ex en semesterresa, är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då frånvaron som olovlig frånvaro.

När elev är ledig från skolan, såväl beviljad som avslagen ansökan, kommer skolan utifrån det ansvar vi har enligt skollagen att stödja elev gällande kunskaper, förmågor och färdigheter. Här förutsätter vi ett gemensamt stort ansvar vårdnadshavare och skola.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabeth Svennerstål-Jonsson                Joachim Wadström

Förvaltningschef                                      Grundskolechef

Publicerat i Uncategorized